Search
Close this search box.

Nakládání s odpady

Kde najdete?

Důležité informace

Kontakt:

Otevírací doba:

Odpadové hospodářství

Komplexní informace o odpadovém hospodářství v Přerově najdete na externím webu.

O službě

Provoz odpadového hospodářství zajišťuje nakládání a svoz odpadů pro město Přerov, obce v regionu a podnikatelské subjekty. Disponujeme různými typy vozidel, například vozidly pro přepravu kontejnerů a van a popelářskými vozy. V roce 2021 jsme pořídili specifická vozidla na robotizovaný výsyp 3 200l nádob, která jsou schopna obsluhovat i klasické nádoby (více informací o modernizaci svozu odpadů v Přerově najdete v článku Odpadového fóra 5/2024). Svezený odpad z těchto nádob a kontejnerů likvidujeme a třídíme na našich zařízeních, mezi které patří sběrné dvory, skládka, třídírna a kompostárna. Pro Statutární město Přerov také spravujeme síť nádob a zajišťujeme jejich opravy a výměny.

Přistavování velkoobjemových kontejnerů

Pro občany a podnikatele nabízíme službu přistavení a odvoz kontejnerů včetně likvidace odpadů. Přistavujeme kontejnery o objemu 5, 7, 10 nebo 40 m3.

Občané, kteří mají trvalý pobyt v Přerově a nechávají si přistavit kontejner v místě bydliště, mají komunální odpad v rámci poplatků městu zdarma (nevztahuje se na stavební odpad) a platí pouze za dopravu. Podnikatelské subjekty a občané mimo město Přerov mají zpoplatněný odpad i dopravu.

Svoz separovaného odpadu včetně jeho dotřiďování na třídící lince (papír, sklo, PET lahve apod.)

Tuto službu provádíme pro město Přerov, obce v regionu, a podnikatelské subjekty a obsluhujeme zhruba 1 900 nádob. Následně tyto odpady třídíme a překládáme na třídírně v Žeravicích.

Svoz komunálního odpadu

Tento svoz zajišťujeme ve městě Přerově a v dalších sedmnácti obcích v regionu, kde obsluhujeme přibližně 7 500 kusů nádob. Veškerý odpad, který není vytříděn zákazníkem do barevných kontejnerů, končí na naší skládce – například pro Přerov to činí cca 8 000 t za rok.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu – organizace sběrových sobot v obcích

Svoz probíhá na jaře a na podzim. O přesném termínu budeme zavčas informovat v aktualitách.

Pytlový sběr v zahrádkářských a chatových oblastech pro město Přerov

Místa k tomu určená jsou označena „Místo pro pytlový sběr komunálního odpadu“ a je zde odkládán netříděný odpad vznikající v zahrádkářských a chatových oblastech, a to v období od 1. dubna do 30. listopadu.

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem ve městě Přerově přesně stanoví, že odpad uložený na místě pro pytlový sběr musí být umístěn v zavázaném, zalepeném nebo jinak proti vysypání zajištěném pytli.

Svoz bioodpadu

Koncem března 2015 začal první svoz bioodpadu z nádob o objemu 240 l, které byly rozmístěny v místních částech, v oblastech Přerova s převažující zástavbou rodinných domů a v zahrádkářských koloniích v počtu cca 3 010 ks a dále v určených lokalitách města Přerova v počtu 490 ks. Momentální stav je přes 4 000 nádob. Pro sběr bioodpadu jsou také k dispozici v místních částech velkoobjemové kontejnery o objemu 5 m3, které slouží ke svozu objemnějšího bioodpadu a trávy. Tento odpad se likviduje v naší kompostárně. Její kapacita je 5 000 t.

V rodinné zástavbě a v místních částech bude v období od 1. 4. do 30. 11. 2024 svoz prováděn opět jako v minulých letech:

Lichý týden – svoz zbytkového komunálního odpadu

Sudý týden – svoz bioodpadu

V sídlištní zástavbě zkoušíme poprvé v pilotním provozu svoz bio odpadu i v zimním období od 1. 12. 2023 do 31. 3. 2024 a to 1x měsíčně. Jedná se o 203 obsluhovaných nádob (240 l, 770 l a 1 100 l). Svoz zbytkového komunálního odpadu se nemění. Svoz bioodpadu mimo zimní období bude prováděn vždy v sudý týden.

Likvidace odpadů

Likvidaci odpadů provádíme na naší skládce, třídírně a kompostárně. Likvidaci některých druhů odpadů, jako např. elektroodpad nebo nebezpečný odpad zajišťují sběrné dvory.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je ve správě Statutárního města Přerov. Více informací najdete na webových stránkách magistrátu.

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Nejčastější dotazy

Pro občany města Přerova a místních částí se svoz dělí na 3 zóny s paušálními cenami. Pro podnikatele nebo občany mimo Přerov nabízíme dopravu s cenou za ujeté km. Více informací v objednávce přistavení kontejneru.

 Podmínky pro přistavení odpadových nádob jsou:

  1. trvalý pobyt hlášený v nemovitosti, kam chcete nádobu přistavit
  2. realizovaná platba za odpady v aktuálním roce

Počet nádob na směsný komunální odpad přistavených k nemovitosti určuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství:

  • odpadovou nádobu o objemu 120 l pro 1 až 4 členy domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 240 l pro 5 až 8 členů domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 360 l pro 9 a více členů
    domácnosti

Dále existuje možnost zápůjčky nádoby: je-li v nemovitosti dítě do 2 let na plenách nebo osoba používající inkontinenční pomůcky.

V období od dubna do listopadu svážíme v sudé týdny bioodpad a v liché týdny směsný odpad. Od prosince do konce března svážíme pouze směsný odpad.

Pytlový svoz se realizuje v období od dubna do listopadu a to dle potřeby až 2x týdně.