Search
Close this search box.

O společnosti

Obchodní společnost Technické služby města Přerova s.r.o. byla založena 2. dubna 2008.

Zakladatelem společnosti a jejím 100% vlastníkem je město Přerov. Ve statutárních orgánech společnosti jsou volení zástupci města z řad zastupitelů. Jejich přítomnost v dozorčí radě dává záruku, že činnost celé společnosti je prováděna v souladu se záměry města.

Našimi hlavními úkoly je postarat se o čistotu města, údržbu zeleně, svoz odpadu, osvětlení města a odstraňování následků zimy. Také spravujeme hřbitovy v Přerově a jeho místních částech a provozujeme útulek pro zatoulaná zvířata.

V následujících spotech se můžete podívat na krátké představení našich činností a na to, jaké projekty jsme v minulém roce realizovali nad rámec běžných činností:

Cíle společnosti

Cílem společnosti je dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně v oblasti poskytování veřejně prospěšných služeb zabezpečovaných pro statutární město Přerov a zároveň nabízet kvalitní služby v oblasti komunálních služeb zákazníkům z okruhu obcí, měst, právnických a fyzických osob.

V rámci společného programu se Statutárním městem Přerov realizuje společnost program zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných občanů za přispění dotací z Úřadu práce a umožní vybraným pracovníkům z tohoto programu začlenit se do kolektivu zaměstnanců společnosti.

Společnost má od roku 2018 v rámci programu zlepšení podmínek pracovníků společnosti zaveden nový sociální program s cílem stabilizace pracovníků společnosti. Dále realizujeme dlouhodobě program preventivní péče o zaměstnance společnosti na vybraných provozech a střediscích.

Společnost dlouhodobě investuje značné finanční prostředky do modernizace svého movitého a nemovitého majetku s cílem přispívat ke zkvalitňování a rozšiřování svých služeb pro město a občany. V rámci této strategie byl zrekonstruován a rozšířen Sběrný dvůr v areálu Na Hrázi 17, došlo k rozšíření kompostárny v areálu skládky Žeravice, snížení spotřeby pitné vody vybudováním vlastního vodního hospodářství a bylo realizováno mnoho dalších projektů.

Největším projektem posledních let byla modernizace svozu odpadu ve městě Přerov, kdy ve spolupráci se Statutárním městem došlo k pořízení nových velkokapacitních kontejnerů na separovaný odpad. Byla pořízena dvě nová svozová vozidla s robotickou rukou na odvoz těchto kontejnerů a následně byly pořízeny další velkoobjemové kontejnery na svoz komunálního odpadu. V rámci této společné strategie Statutární město Přerov realizovalo investici do rekonstrukce třídící linky separovaného odpadu na skládce v Žeravicích, která umožní zkapacitnění separace hlavně plastových odpadů.

Společnost v roce 2018 přijala environmentální politiku pro certifikovanou oblast odpadového hospodářství: