Search
Close this search box.

Proč se v zimě nesváží BIO odpad

7. 2. 2017

Jelikož se množí dotazy na problematiku vývozu BIO odpadu v zimním období, chtěl bych k tomuto sdělit několik informací.

V roce 2014 byla v areálu skládky v Přerově – Žeravicích dokončena výstavba kompostárny, která byla plánována na zpracování 2 500 t BIO odpadu ročně.

Koncem března 2015 začal první svoz BIO odpadu z nádob o objemu 240 l, které byly rozmístěny v místních částech, v oblastech Přerova s převažující zástavbou RD a v zahrádkářských koloniích v počtu cca 3 010 ks a dále v určených lokalitách města Přerova v počtu 490 ks. V tomto roce také byly v místních částech na jaře a na podzim rozmístěny velkoobjemové kontejnery (VOK) o objemu 5 m3, které sloužily ke svozu objemnějšího BIO odpadu a trávy. Koncem roku 2015 se ukázalo, že plánovaná kapacita kompostárny je nedostatečná a proto byla administrativně navýšena na 3 500 t/rok s tím, že ovšem plochy a zařízení kompostárny zůstalo stejné. Celkem bylo za rok 2015 svezeno a zkompostováno 3 411 t BIO odpadu.

V roce 2016 bylo svezeno celkem cca 3 500 t BIO odpadu, takže kapacita kompostárny byla zcela naplněna a koncem září 2016 z důvodu nedostatečné kapacity byl ukončen svoz BIO odpadu ve VOK z místních částí.

Legislativa (Vyhláška č. 321/2014 Sb.) ukládá obcím zajistit soustřeďování biologického odpadu rostlinného původu v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku. Město Přerov soustřeďovalo a sváželo BIO odpad v období od 21.3. do 2.12.2016, čímž splnilo a překročilo svoji povinnost. Od prosince 2016 do konce března 2017 bylo rozhodnuto BIO odpad nesvážet.  

Jaké důvody vedly k tomuto rozhodnutí:

  • V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám) kompostovací proces, při kterém je nutno dosáhnout teploty v zakládce alespoň 45 °C po dobu 10 dní. Případně svezená surovina v tomto období, deponovaná na dozrávací ploše, by tudíž nebyla zkompostována, vlivem počasí by byla znehodnocena a skončila by stejně na skládce komunálního odpadu.
  • V zimních měsících probíhá pouze zpracování (drcení) dřevní hmoty (vánoční stromky, větve z ořezů stromů, apod.), která slouží jako vstupní surovina pro pozdější tvorbu kompostovací zakládky.
  • BIO složky přes zimní období díky obsahu vody a vlivem mrazu přimrzají ke sběrné nádobě a je velice problematické vyprazdňování těchto nádob, často dochází k poškození sběrových nádob i vlivem mrazu, kdy dochází ke křehnutí plastu, ze kterého jsou nádoby vyrobeny.

Z těchto důvodů bylo přikročeno k přerušení svozu BIO odpadu s tím, že BIO nádoby na veřejně přístupných stanovištích ve městě byly ponechány. Obyvatelé v místních částech byli informováni o změně svozu v tomto období a ve městě Přerově se počítalo s tím, že se tyto nádoby na BIO odpad  vyvezou 1x za měsíc.

Jelikož od občanů přichází podněty týkající se zaplněnosti těchto nádob a také nevábného okolí, počítá se pro rok 2017 s tím, že nádoby o objemu 240 l na veřejně přístupných stanovištích ve městě Přerově budou postupně nahrazeny kontejnery o objemu 600 až 1100 l. Svoz BIO odpadu bude probíhat opět od 3. 4. 2017 v sudých týdnech a bude ukončen koncem měsíce listopadu. Přes zimní měsíce nebude BIO odpad svážen a občané budou odkládat BIO odpad do standardních nádob na zbytkový komunální odpad. Nádoby na BIO odpad z veřejně přístupných stanovišť ve městě Přerově budou přes zimní období staženy do areálu TSMPr k opravě, očištění a budou opět na jaře 2018 rozvezeny k použití.

Bohumír Střelec – jednatel společnosti TSMPr

Sdílet na Facebooku

Další články