Search
Close this search box.

Časté dotazy

Laguna

Areál je přístupný, není nijak oplocený. Vstup je zde časově neomezený.

Ano, k areálu se dostanete z Bezručovy ulice. Auto můžete zaparkovat u přilehlého parkoviště pro cca 70 osobních automobilů. Parkování je zdarma.

Součástí areálu jsou veřejná WC a v letním období je zprovozněna venkovní sprcha.

Dětská hřiště

Mapu dětských hřišť najdete ZDE.

V Předmostí, ul. Tyršova a hřiště Ententyky v ul. Hranická.

Dětská hřiště pro nejmenší můžete najít například v parku Michalov (u zahradnictví), v ul. Mikuláškova nebo v Předmostí (Ententyky). Jsou oplocena z důvodu bezpečnosti a vybavena herními prvky určenými pro danou věkovou kategorii. 

Odpady

Pro občany města Přerova a místních částí se svoz dělí na 3 zóny s paušálními cenami. Pro podnikatele nebo občany mimo Přerov nabízíme dopravu s cenou za ujeté km. Více informací v objednávce přistavení kontejneru.

 Podmínky pro přistavení odpadových nádob jsou:

  1. trvalý pobyt hlášený v nemovitosti, kam chcete nádobu přistavit
  2. realizovaná platba za odpady v aktuálním roce

Počet nádob na směsný komunální odpad přistavených k nemovitosti určuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství:

  • odpadovou nádobu o objemu 120 l pro 1 až 4 členy domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 240 l pro 5 až 8 členů domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 360 l pro 9 a více členů
    domácnosti

Dále existuje možnost zápůjčky nádoby: je-li v nemovitosti dítě do 2 let na plenách nebo osoba používající inkontinenční pomůcky.

V období od dubna do listopadu svážíme v sudé týdny bioodpad a v liché týdny směsný odpad. Od prosince do konce března svážíme pouze směsný odpad.

Pytlový svoz se realizuje v období od dubna do listopadu a to dle potřeby až 2x týdně.

Hřbitovy

Upozornění o konci nájmu zasíláme dle zákona 193/2017 Sb. § 25 odst. 7 – 90 dnů před datem skončení nájmu. Následuje zaslání nové nájemní smlouvy na období 5 let (pokud není domluveno jinak) spolu s fakturou a složenkou. Teprve po podpisu nové smlouvy může nájemce zaplatit nájem převodem z účtu, hotově či kartou na pokladně TS nebo v kanceláři správy hřbitova.

Oznámení dáváme na hrobové místo z několika důvodů. Nejčastějším důvodem je změna trvalého bydliště nájemce a vrácená (nedoručená) nájemní smlouva. Dále je důvodem k oznámení na hrobě nezaplacení nájmu v době splatnosti. Cedulku s oznámením dáváme také, pokud se na hrobě stane nějaká mimořádná situace (poškození hrobu, nepovolené úpravy hrobu apod.).

Ve všech případech je nutné kontaktovat správu hřbitova na telefonním čísle uvedeném na cedulce.

Aby se tyto případy nestávaly, je vhodné uvést do nájemní smlouvy kontakty (mobil, telefon, e-mail) abychom mohli nájemce kontaktovat jinak než výše uvedeným oznámením na hrobě.

Psí hřiště

Hřiště sečeme 10x ročně dle potřeby a v závislosti na klimatických podmínkách, jednou ročně zavážíme na psí hřiště písek. Úklid probíhá na hřišti každý týden včetně výsypu odpadkových košů a doplnění sáčků na psí exkrementy, 1x za měsíc provádíme kontrolu funkčnosti herních prvků.

Psí hřiště je dle provozního řádu otevřeno každý den od 6:00 do 20:00 hod.

Psí hřiště obsahuje překážky určené pro zábavu nebo také výcvik agility. Naleznete zde například kruhový proskok, kladinu, houpačku, šikmou stěnu malou i velkou, dále slalom a také dvě hromady písku.

Ano, v areálu naleznete pítko pro psy včetně misky. Pítko je však v zimním období mimo provoz.

Bohužel ne, psí hřiště v parku Michalov je v Přerově a okolí jediné.

Skatepark

Ano, revize provádíme 1x za rok odbornou firmou.

Ano, Skatepark se nachází v těsné blízkosti parkoviště pro cca 70 osobních automobilů. Parkování je zdarma.

Zavolejte na číslo 581 291 111, nebo vyplňte nahlásit závadu ZDE

RAIL, TROJITÝ QUARTER PIPE, BANK, QUARTER PIPE S MŮSTKEM, FUN BOX 2-STRANNÝ, BANG MALÝ, VÍCENÁSOBNÝ BANG VELKÝ, HALF PIPE WETT, STREETRAMP, WAVE, PYRAMIDA

Cyklověž

Ve většině případů je problémem to, že stojíte v bezpečnostní zóně – opusťte ji

Zkuste po chvíli znovu – lístek mohl být špatně přiložen nebo nasnímán, nebo je částečně znehodnocen čárkový kód. Pokud ani v tomto případě je lístek (karta) neaktivní, volejte servis +420 602 206 150.

Veřejná zeleň

Travnaté plochy udržujeme na požadavek Magistrátu města Přerova, který každoročně vydává před zahájením sezony mapy sečení s intenzitami jednotlivých sečí. Na naších sociálních sítích i na webu uvádíme plán sečení vždy na následující týden. Seč je závislá na počasí, proto může dojít k posunu v plánu.

Stromy, které jsou určené ke kácení (s povolením ke kácení schváleným Odborem životního prostředí města Přerova) nám postupně vybírá Magistrát města Přerova. Převážně tak kácíme stromy odumřelé, schnoucí, uhnilé, příp. jinak poškozené (např. rozlomené po vichřici či bouřce). K ořezu dochází z důvodu rozhledových, podchodových i podjezdových podmínek, abychom je udržovali v požadované výšce a šířce.

Z kapacitních důvodů provádíme úpravu zeleně pro občany města Přerova a místních částí pouze v omezené míře. Můžete si vyplnit objednávku ZDE a my se vám ozveme.

Osvětlení

Vyplňte formulář ZDE. V urgentních případech volejte nonstop havarijní linku +420 602 206 150 a specifikujte číslo lampy (stožáru), případně ulici a číslo domu.

Začínáme pravidelně během prvního týdne měsíce listopadu.

Vyplňte formulář ZDE. V urgentních případech volejte NON STOP havarijní linku +420 602 206 150 a specifikujte konkrétní křižovatku.

Skládka

Bohužel, naše skládka na tento odpad není uzpůsobená. Odpad můžete zavést na skládku v Hradčanech případně v Olomouci. Děkujeme za pochopení.

SPRÁVNĚ – sešity, noviny, kancelářský papír, krabice, reklamní letáky, lepenka a karton, časopisy
ŠPATNĚ – mokrý, mastný a znečištěný papír, obvazy, hygienické vložky, voskový a uhlový papír (kopírák)
Papírové obaly – se odkládají do modrého kontejneru a jsou tvořeny z mnoha různých druhů papíru. Na třídírně v Žeravicích se pouze slisuje a putuje k dalšímu zpracovateli.

SPRÁVNĚ – lahve od alko i nealko nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od zavařenin – kovová víčka, uzávěry a nevymyté zbytky potravin nevadí!


ŠPATNĚ – autosklo, drátosklo, zrcadla, porcelán a keramika
Sklo – pro skleněné obaly jsou určeny kontejnery zelené barvy. Sklo je z hlediska recyklace výbornou surovinou. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla, tímto je využití skla v podstatě nekonečné.

Sběrné dvory

Sběrný dvůr Gen. Fajtla je určen pouze pro občany. Na sběrném dvoře Na Hrázi mohou podnikatelé uložit nebezpečný odpad po domluvě s vedoucí odpadového hospodářství, minimálně 2 dny předem a za poplatek dle platného ceníku.

Pneumatiky bereme pouze na SD Na Hrázi od občanů Přerova, a to za poplatek 1ks 20Kč.

Obaly kovové, plastové, skleněné, jedlé oleje a tuky, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, znečištěný textil, motorové oleje, staré barvy, prošlé léky, pesticidy, chemikálie apod. olověné akumulátory, tužkové baterie a monočlánky
vyřazené elektrozařízení a elektro spotřebiče, zářivky, výbojky, tonery, cartridge
objemný odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad

Parkoviště

Mapu placených parkovišť najdete ZDE

Parkovací karta platí na vyznačené roční období s prodlouženou platností do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Potřebujete vyřídit novou parkovací kartu? Objednat ji můžete ZDE.

Nárok na parkovací kartu máte v případě, že vaše provozovna nebo trvalé bydliště (příp. vlastnictví nemovitosti) spadá do vymezené oblasti v centru města dané nařízením města č. 2020-1 (viz mapka).

Ne, můžete pověřit jinou osobu formou plné moci, která předloží veškeré doklady nutné k vyřízení parkovací karty, parkovací kartu je nutné zaplatit hotově nebo platební kartou

Fyzická osoba musí předložit Občanský průkaz, doklad prokazující vlastnictví automobilu – velký TP, případně prohlášení o svěření vozidla k používání. U právnické osoby bude ověřeno sídlo, provozovna či místo podnikání v Živnostenském rejstříku, musí předložit doklad prokazující vlastnictví automobilu nebo jeho provozování za účelem podnikání – velký TP.

Ano, každý rok se musí předkládat doklady potřebné k vystavení parkovací karty, protože my nevíme, zda u vás nenastala změna.

Ano, vyplňte si objednávku a do přílohy vložte požadované dokumenty. Jakmile bude karta připravena, budeme vás informovat. Parkovací kartu si však budete muset vyzvednout osobně a vrátit kartu z předchozího období.

Dle nařízení Statutárního města Přerova č. 1/2020 musí žadatel – fyzická osoba – mít místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost ve vymezené oblasti obce. Žadatel – právnická osoba – musí mít sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce.

Ano, původní parkovací kartu musíte vrátit vždy před obdržením parkovací karty nové.

Tržní místa

Ceník k pronájmu prodejního místa naleznete ZDE.

ZDE najdete mapu tržních míst.

Polesí

Ano, palivové dříví nabízíme k prodeji. Pokud máte zájem, vyplňte si objednávku ZDE a my se vám ozveme.

Ano, tuto možnost nabízíme v lokalitě Svrčov. Na vymezeném prostranství můžete zpracovat označené dříví. Pokud máte zájem, vyplňte si objednávku ZDE a my se vám ozveme.

Ekonomika

Ano, lze. Nejlépe, pokud přijdete s fakturou nebo budete alespoň znát její variabilní symbol.

Ne, Pohřební služba je jiný ekonomický subjekt. Fakturu uhraďte buďto bezhotovostně nebo v hotovosti na provozovně Pohřební služby, adresa U Hřbitova 2857/1, 750 02 Přerov.

Ano, lze. Platbu kartou hlaste předem.

Park Michalov

Ano, nejdříve však musíte oslovit Magistrát města Přerova, odbor majetku (jako vlastníka pozemku), který Vám udělí písemný souhlas vlastníka pozemku. Pracovník TSMPr Vás bude následně kontaktovat na uvedený telefon a domluví s Vámi další náležitosti (vydání „Protokolu o předání a převzetí veřejného prostranství – zábor“, platbu vratné kauce, případné povolení k vjezdu či jiné doprovodné služby).

V parku Michalov se nachází tři dětská hřiště, venkovní posilovna a hřiště pro psy.

V parku Michalov se seče různými intenzitami. Středová osa a květnice se sečou nejintenzivněji z důvodu konání společenských akcí (např. promenádní koncerty) a svatebních obřadů. Dětská hřiště, psí hřiště a pobytová louka se sečou 1x za 14 dní. Okrajové části parku se sečou s nižší intenzitou z důvodu zadržování vody v krajině a ochrany drobných živočichů.

Není, pouze na povolení správce parku (TSMPr), např. pro akce či svatební obřady. Výjimku má zásobování restaurace v parku.

V parku Michalov není dovoleno jezdit na kole ani na kolečkových bruslích. K tomuto účelu použijte cyklostezku vedle parku. Výjimku mají malé děti s odrážedly a to pouze na zpevněných asfaltových chodnících.

Park Michalov je otevřen od 5.30 hod do 23.30 hod, pouze v měsících listopad až březen do 22.30 hod.

Komunikace

Pokud máte chytrý mobilní telefon, doporučujeme stáhnout mobilní aplikaci prerov.munipolis.cz, kde se nejen dozvíte novinky z regionu, ale můžete nahlásit jakýkoliv podnět, závadu, pochvalu a přidat aktuální foto. Nebo nahlaste závadu ZDE

Vyplňte si objednávku ZDE a my s vámi následně dohodneme termín a cenu za odvoz.

Nejprve si vyřiďte na Magistrátu města Přerova potřebné dokumenty. Následně pak vyplňte objednávkový formulář a přiložte rozhodnutí z magistrátu. Na základě objednávky vám vytvoříme cenovou nabídku a dohodneme termíny instalace. Parkovací místo můžete objednat ZDE.

Dopravní značení vám zapůjčíme až na základě Rozhodnutí z Magistrátu města Přerova. Nejprve si tedy vyřiďte potřebné dokumenty a následně vyplňte objednávkový formulář a přiložte rozhodnutí. Objednat dopravní značení můžete ZDE.

NAHORU