Statistiky

Zde si můžete prohlédnout některé zajímavé statistiky, které na našich provozech sledujeme:

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vývoj celkového množství odpadu uloženého na skládce v Žeravicích

Výše uvedený graf nám znázorňuje, že od roku 2018 je množství přijatých odpadů na skládce v Žeravicích stabilní s mírnými nuancemi. V roce 2021 jsme zaznamenali vyšší nárůst, který byl způsoben obnovením provozu u podnikatelských subjektů po pandemii.

Vývoj složek tříděného odpadu

V roce 2021 sledujeme úpadek třídění komodit z celkového množství přijatých komunálních odpadů na občana. Tuto skutečnost připisujeme enormnímu zvýšení tříděných komodit v roce 2020, které bylo celorepublikově způsobeno pandemií, kdy převážně občané trávili čas
v domácnosti a více třídili odpad. Zvýšený příjem komunálních odpadů za rok 2021 způsobuje, že ač v roce 2021 máme více vytříděných komodit než v roce 2019, procento vytříděného odpadu z celkového množství je nižší.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Přehled zásadních obměn a prací VO

ÚTULEK PRO ZATOULANÁ ZVÍŘATA
Statistika útulku

SPRÁVA POLESÍ
Těžba dříví

Výsadba sazenic

Ostatní práce v lesním celku

TECHNICKÝ ÚSEK
Počet dozorovaných zásahů do komunikací v období 2015 – 2021

OBLAST ZAMĚSTNANECKÉ POLITIKY
Vývoj počtu zaměstnanců podle kategorií

Vývoj fluktuace meziročně

Vývoj nemocnosti vč. náhrad vyplácených zaměstnavatelem

Náhrady vyplacené v roce 2021 byly ovlivněny výplatou mimořádného příspěvku při karanténě, na základě rozhodnutí vlády a to ve výši 78 tis. Kč.